Learning Festival Bangkok 2023 organized by TK Park

หน้าหลัก

SATURDAY EXPLORER: Nature Color Palette Workshop

อะไรจะเข้ากันได้ดีไปกว่าต้นไม้ดอกไม้กับเช้าวันเสาร์?

เพราะทักษะการสังเกตและการทดลองคู่ขนานไปกับธรรมชาติคือพื้นฐานของนักสร้างงานศิลป์ ดังนั้น เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 จึงคัดสรรกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกตและความสัมพันธระหว่างการมองเห็น การสัมผัส และการถ่ายทอด รวมถึงการเชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติด้วย

กิจกรรม Saturday Explorer: Nature Color Palette Workshop ภูมิใจสร้างสรรค์โดยหอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน (The Jim Thompson Art Center) ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยผ่านบริบททางสังคมต่าง ๆ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทำสีจากธรรมชาติและเดินสำรวจพืชพรรณสวนหลังบ้านคุณจิม ทอมป์สัน พร้อมเรียนรู้ความสำคัญของพื้นที่สาธารณะในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการบันทึก สังเกต และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตผ่านการการสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจผลงานศิลปะ Vibrating Park-Forest ของ วุธ ลีโน่ ในนิทรรศการ How Many Worlds Are We?

มนุษย์เอ๊ะรุ่นเล็กอายุ 6–12 ปีและครอบครัว สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09:30–12:00 น. ที่ The Jim Thompson Art Center โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (จำกัด 12 ครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 4 ท่าน)

ความเป็นมา

จากแนวความคิดของอเล็กซานเดร เมโล ภัณฑารักษ์ นิทรรศการ How Many Worlds Are We? มุ่งเน้นการสำรวจตรวจค้นและพาตัวเองออกจากแนวคิดดั้งเดิมของการแบ่งฟากฝั่งโลกออกเป็นสองฝั่ง ตะวันออกและตะวันตก ด้วยการพิจารณาว่าแนวคิดดังกล่าวสื่อสารออกมาผ่านผลงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยในนิทรรศการประกอบด้วยผลงานสื่อสร้างสรรค์หลากหลาย อาทิ ผลงานประติมากรรม วีดิโอ และศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่ ซึ่งในผลงาน Vibrating Park-Forest ศิลปะจัดวางของ วุธ ลีโน ชักชวนผู้ชมมาสัมผัสและค้นหากิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ผลงานชิ้นนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสาธารณะและการเมืองของพื้นที่ ประกอบความคิดเชิงวิพากษ์ต่อหน้าที่ของพื้นที่สาธารณะในเมือง ผ่านการอยู่ร่วมกันของชุมชนหรือกลุ่มคน ในนิทรรศการนี้ วุธ ลีโน นำเสนอความเป็นพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลาย รวมไปถึงการรวมตัวเพื่อเรียกร้องของกลุ่มคนชายขอบหรือเพศสภาพ อันแสดงออกมาเป็นภาพที่อยู่ใต้กระดาษลายพืชพรรณจากสวนสาธารณะที่ปลิวตามแรงพัดลมในห้องนิทรรศการ ซึ่งเป็นการจำลองบรรยากาศของสวนสาธารณะ ที่ศิลปินลงพื้นที่ นำมาสู่จุดริเริ่มของกิจกรรมเวิร์คชอปในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 6–12 ปี ในการเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skills) ไปพร้อมๆ กัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
  • เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สิ่งรอบตัว (Learning to learn)
  • เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร (Communication) และการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน (Responsibility citizenship)
  • เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้เด็กๆ ผู้ร่วมกิจกรรม (Self Motivation)
  • เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 6–12 ปี

สิ่งที่จะได้รับ

  • คูปองส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม JT cafe ครอบครัวละ 5%
  • Snack box ท่านละ 1 กล่อง
  • เครื่องดื่มตลอดกิจกรรม (น้ำเปล่าและน้ำอัดลม)
  • ถาดสีจากธรรมชาติ และผลงานภาพสีน้ำ
  • กระบวนการเรียนรู้องค์ประกอบของพื้นที่สาธารณะ ผลงานศิลปะในนิทรรศการ และฝึกทักษะการสังเกต บันทึก

ตารางกิจกรรม

09:00 น. พาเดินดูสวนสาธารณะบ้านคุณจิม ความเชื่อมโยงกันของกิจกรรมในชุมชนกับบ้านจิมฯ

– พื้นที่สาธารณะคืออะไร: พื้นที่ที่ทุกคนสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน มีการแสดงออกอย่างเสรี ด้วยความเคารพกฎเกณฑ์ของสถานที่นั้นๆ 

– ความสำคัญของพื้นที่สาธารณะในงานของศิลปิน: ความเป็นอนหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วนร่วม มีความสนใจเหมือนๆกัน เช่น กิจกรรมออกกำลังกายในสวน การเล่นดนตรี หรือการเต้น

– ชวนคิด: เราทำอะไรในพื้นที่สาธารณะได้บ้าง

– ชวนสังเกต: สวนในพิพิธภัณฑ์บ้านจิมฯ มีต้นไม้อะไรบ้าง

09:15 น. พาชมนิทรรศการ How Many Worlds Are We?, Gallery 1-2, The Jim Thompson Art Center

09:45 น. เริ่มกิจกรรมทำสีจากธรรมชาติ

10:45 น. เริ่มกิจกรรมวาดภาพระบายสี ต่อเติมจินตนาการพื้นที่สาธารณะของตนเอง

12:00 น. สรุปกิจกรรม

– เด็กๆ เจออะไรในสวน นอกจากพืชพรรณไม้บ้าง

– กิจกรรมที่อยากทำในพื้นที่สาธารณะ

สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนได้ทางเพจ The Jim Thompson Art Center หรือติดต่ออีเมล artcenter@jimthompsonhouse.com (จำกัด 12 ครอบครัว มีค่าใช้จ่ายครอบครัวละ 1,000 บาท)

____________________________________

หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน (The Jim Thompson Art Center) คือหอศิลป์ที่ขยายตัวออกมาจาก Jim Thompson House Museum ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอันเกิดจากการดำเนินงานร่วมกับนักวิชาการและสถาบันศิลปะทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง หอศิลป์แห่งนี้จึงพร้อมต้อนรับศิลปิน ผู้คนในวงการศิลปะ นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่พูดถึงบริบทท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และนานาชาติ บนพื้นที่ที่เปิดกว้างทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณ

วันที่

16 September 2023

เวลา

09:30–12:00

ชวนเอ๊ะโดย

The Jim Thompson Art Center

สถานที่

( กดดูแผนที่ )