ความเป็นมา

          Learning Fest Bangkok หรือเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ คืองานเฉลิมฉลองคุณค่าและศักยภาพในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตของมนุษย์ทุกคน เทศกาลนี้คือหนึ่งในผลผลิตที่สะท้อนตัวตนและพันธกิจของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา 

          เมื่อปี 2023 TK Park จัด Learning Fest Bangkok ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Wonderlearn สงสัยให้สุด เป็นมนุษย์ไม่หยุดเอ๊ะ” ร่วมเป็นพลังหนึ่งในการสนับสนุนกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองของการเรียนรู้ของ UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) 

          Learning Fest Bangkok 2023 ตอกย้ำว่าความสงสัยใคร่รู้ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวมนุษย์นั้นไร้ขีดจำกัด และพลังของความสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา สามารถยกระดับขึ้นเป็นปรากฏการณ์ ชวนคนอื่น ๆ มาเป็นนักสงสัยแล้วพากันไปหาคำตอบ จนกลายเป็นความรู้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้

          ในปีนี้ Learning Fest Bangkok ตั้งใจนำเสนอสรรพคุณของการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมขึ้นไปอีก จากเดิม TK Park เน้นว่าการเรียนรู้นำไปสู่อาการ “คลายสงสัย” ให้เห็นว่าการเรียนรู้คือบ่อเกิดของ “การเปลี่ยนแปลง” สู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งระดับน้อย ใหญ่ รู้สึกได้ มองเห็นได้ หรือแม้กระทั่งสัมผัสได้

แนวคิดของ Learning Fest Bangkok 2024

เปลี่ยน · อยู่ · คือ

เปลี่ยน · อยู่ · คือ

I change, therefore I am.

I change, therefore I am.

เปลี่ยนชีวิตเพื่อการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนชีวิตเพื่อการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต

          การเรียนรู้คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล องค์กร และสังคมโดยรวม ในปีนี้ Learning Fest Bangkok จึงกลับมาพร้อมแนวคิด “เปลี่ยน.อยู่.คือ – I change, therefore I am” เปลี่ยนชีวิตเพื่อการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต โดยย้ำความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้สามารถนำไปสู่ “การเปลี่ยนแปลง” ทั้งระดับน้อย ใหญ่ รู้สึกได้ มองเห็นได้ หรือแม้กระทั่งสัมผัสได้ สู่ร่างกายที่ดีขึ้น จิตใจที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสังคมที่ดีขึ้นได้จริง

          เมื่อโลกหมุนไปอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้เท่านั้นที่จะทำให้เราปรับตัวตามโลกได้อย่างทันการ และเราเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถนำสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มาเป็นขุมพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ การจัด Learning Fest Bangkok 2024 จึงเป็นการผนึกรวมความคิดและความรู้จากผู้คนหลากความสนใจ คละประสบการณ์ ต่างสไตล์ หลายแหล่งที่มา มาสร้างความเคลื่อนไหวร่วมกัน แล้วพากันก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ด้วยแนวคิด “เปลี่ยน.อยู่.คือ I change, therefore I am” จึงนำเสนอศักยภาพของ Learning Fest Bangkok 2024 ดังนี้

          “เปลี่ยน” ปรากฏการณ์ที่ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ตอกย้ำว่า การเรียนรู้คือต้นทุนสำคัญที่จะเตรียมบุคคลให้พร้อมปรับตัว เปลี่ยนแปลง พลิกแพลง และยืนหยัดอยู่บนโลกได้อย่างมั่นคง

          “อยู่” เมื่อการเรียนรู้นำไปสู่ความเข้าใจ บุคคลจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ให้เข้ากับความเป็นอยู่ของตนเองได้ และค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเองจากภายใน

          “คือ” เพราะปลายทางของการเรียนรู้คือการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น หัวใจสำคัญคือการที่บุคคลเรียนรู้วิธีที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่าง คือโอกาสในการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ

          “I change, therefore I am” คือคำประกาศอย่างมั่นใจ เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าตัวเราเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลง และการที่เราจะดำรงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต ก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายนอกและจากภายในตัวเรา

          เมื่อคำว่า “เปลี่ยน” “อยู่” และ “คือ” ผสมผสานเข้าด้วยกัน จึงปรากฏเป็นภาพผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการเรียนรู้ ที่ผู้คนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันเป็นวงกว้าง ยอมรับและเติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งไปด้วยกันได้

วัตถุประสงค์

          พัฒนาทักษะปรับตัวรับโลกแปรเปลี่ยน — เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

          หล่อหลอมจิตใจใฝ่รู้และคิดวิเคราะห์ — เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็น อันจะนำไปสู่นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา

          ปลุกวัฒนธรรมรักการเรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง — เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับทุกช่วงวัยและสถานการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กและครอบครัว ที่ต้องการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และน่าสนใจ
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ใฝ่เรียนรู้และสำรวจสิ่งใหม่ 
 • ผู้สูงวัย ที่สนใจเชื่อมโยงกับสังคมและเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ผู้ประกอบการ ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคม 
 • ประชาชนทั่วไป ที่แสวงหาการเรียนรู้เพื่อเติบโตและพัฒนาวิชาชีพ

ประเภทกิจกรรม

 • Talk การสนทนา การบรรยาย หรือการอภิปรายแบบฟอรัม
 • Tour การเยี่ยมชมและการสำรวจสถานที่
 • Workshop การสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
 • Showcase การแสดงผลงาน นิทรรศการ และการมอบรางวัล
 • Entertainment การแสดงบนเวที เต้น ละคร ดนตรี ฯลฯ
 • Promotion โปรโมชันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากพันธมิตร
 • Special กิจกรรมพิเศษที่คุณพลาดไม่ได้!

พื้นที่/ขอบเขตการดำเนินงาน

 • อุทยานการเรียนรู้ TK Park
 • พื้นที่เรียนรู้ในกรุงเทพฯ 
 • ออนไลน์ หรือผสมผสาน (blended mode)

ระยะเวลาดำเนินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • การเพิ่มทักษะและความสามารถในการปรับตัว ผู้เข้าร่วมจะได้รับทักษะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและทำงานในโลกปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
 • การเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคม
 • การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการยอมรับความเปลี่ยนแปลง เน้นย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัยและทุกสถานการณ์ชีวิต

Archives

2023

เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023

14 - 17 กันยายน 2566

เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 เฉลิมฉลองธรรมชาติของมนุษย์ในการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว จนเกิดเป็นอารมณ์สงสัยที่มักสลัดออกไปจากใจไม่หลุด และกลายเป็นโจทย์คำถามและให้ผู้สงสัยเข้าสู่เส้นทางของการค้นหาคำตอบเพื่อให้ความสงสัยนั้นคลี่คลายตัวออก แล้วเปิดพื้นที่ให้ความรู้เข้ามาอยู่แทน

เอ๊ะ Awards — รางวัลสำหรับผู้มีผลงานเชิงประจักษ์จากการเอ๊ะในสาขาต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสงสัยเป็นบ่อเกิดของเรื่องสนุกก็ได้ ประเทืองปัญญาก็ดี และขับเคลื่อนสังคมเป็นจริงเป็นจังก็ได้ด้วยเช่นกัน!

เอ๊ะ Talk — ล้อมวงนั่งฟังมนุษย์เอ๊ะเล่าว่าความสงสัยน้อยใหญ่ได้พาพวกเขาแต่ละคนไปไหน ทำอะไร เจอใคร เรียนรู้อะไร หายข้องใจไหม หรือยิ่งชวนสงสัยไปกันใหญ่กันแน่!

เอ๊ะ hibition — นิทรรศการที่จะเร่งรัดให้คุณได้กลายเป็นนักอยากรู้และกระจายตัวกันออกไปสร้างสรรค์สิ่งพึงประสงค์ให้กับสังคมที่เราอยู่

Wonder Walk — เดินไปเอ๊ะไป ในเส้นทางกลางเมือง ให้การเรียนรู้สอดคล้องกับจังหวะก้าวเท้า

Wonder Lab — ลงสนามปฏิบัติการให้คลายสงสัย ทำความเป็นไปได้ให้เป็นไปได้

Wonder Arts — กระตุกต่อมเอ๊ะ! ผ่านการเปิดโลกด้วยศาสตร์และศิลป์

Young Wonders — ชวนครอบครัวมาเอ๊ะ! ไปด้วยกันด้วยการเล่น ปลุกไอเดียตั้งต้นให้เห็นทางไปต่อ

Communities of Wonder — รวมชุมชนคนเอ๊ะ! พร้อมโปรโมชั่นเด็ด ๆ ให้ตามไปเอ๊ะกันแบบไม่รู้จบ