Read for Change

Books & Belongings

เปลี่ยน · อยู่ · คือ

เปลี่ยน · อยู่ · คือ

I change, therefore I am.

เปลี่ยนชีวิตเพื่อการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต

Program Highlights